Tủ VÂN! Mót Cuóc đối Sóng Gió

2015.05.21 / 裴輝勇 /  Tủ VÂN! Mót Cuóc đối Sóng Gió / Tiếng Việt / 台北監獄